eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Nguyễn Văn Lập”

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi
Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Vi Phạm Về Môi  Trường, Giải Quyết Bồi Thường Thiệt Hại Đối Với Môi Trường