eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Đặng Ngọc Vàng (Chủ biên)”

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 9 chương: Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ Chương 3: Kế toán thuế Chương 4: Bảng cân đối kế toán Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 6: Báo cao lưu chuyển tiền tệ Chương 7: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Chương 8: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chương 9: Tổ chức công tác kế toán Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.