eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thoại Quyên”

Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Việt - Anh - Hoa) (Bao gồm Nghị định, Thông tư, Quyết định) Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.