eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thiên Thai Trí Giả Đại Sư”

Thiền Ba-la-mật
Thiền Ba-la-mật Sách này là tác phẩm của Đại sư Trí Giả, căn cứ theo kinh luận và kinh nghiệm thực tu thực chứng của Ngài mà soạn ra để làm chỗ y cứ cho người hậu học. Nội dung sách trình bày trọn vẹn các giai đoạn tu tập thiền từ sơ cơ cho đến lúc bước vào những cảnh giới thực chứng, vừa giảng giải chi ly, vừa chỉ dẫn cặn kẽ, quả là rất quý báu đối với tất cả những người tu tập thiền. Bản Việt dịch của thầy Thích Đạt Ma Ngộ Nhất, có kèm theo các chú thích đầy đủ về thiền ngữ, thuật ngữ, pháp số... giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc nhận hiểu. Thông qua trình tự tu tập có thứ lớp được nêu rõ trong sách, người tu tập sẽ được dẫn dắt từng bước trên hành trình, khác nào như khách viễn phương có trong tay tấm bản đồ chi tiết nơi mình đến, không còn nỗi lo lầm đường lạc lối.