eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thiền Sư Phật Nhãn”

Tâm Yếu Tu Thiền
Tâm Yếu Tu Thiền Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Cổ tôn túc ngữ lục quyển 30 Thi kệ thiền Cổ tôn túc ngữ lục quyển 31 Tiểu tham Phổ thuyết Cổ tôn túc ngữ lục quyển 32 Cổ tôn túc ngữ lục quyển 33 Cổ tôn túc ngữ lục quyển 34 Thất trung thùy thị Nói thay Chỉ tâm yếu cho người tu thiền Ba điều tự tỉnh xét mình Thành vấn thoại Phần phụ lục