eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thiền Sư Nhất Hác - Tế Năng”

Cọp Thêm Sừng – Giác Hổ Tập
Cọp Thêm Sừng - Giác Hổ Tập Cọp thêm sừng là tập sách tổng hợp các pháp ngữ khai thị Tịnh độ của các thiền sư trong năm tông mà ta thường biết đến với tên gọi Ngũ gia tông phái. Đây là một trong những ấn phẩm Tịnh độ được xếp trong Vạn tục 62, (No.1177), với tiêu đề Giác hổ tập. Tác phẩm chia thành hai quyển thượng và hạ, do sa-môn Nhất Hác-Tế Năng gom tập, môn nhân của ngài Khê Ẩn là Thượng Dụ hiệu đính, tỳ-kheo Tâm Đán viết lời tựa khắc bản. Quyển thượng gồm hành trạng và pháp ngữ khai thị Tịnh độ của các thiền sư, hành giả tông Lâm Tế, tào Động; quyển hạ của tông Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng.