eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thích Minh Quang”

Chân Dung Người Phật Tử
Chân Dung Người Phật Tử Nội dung sách gồm các phần: Chương 1: Nhận thức về Phật giáo Chương 2: Ý nghĩa Phật tử và Quy y Tam bảo Chương 3: Năm giới là nền tảng nhân cách hạnh phúc Chương 4: Những vấn đề liên quan đếng Quy y thọ giới Chương 5: Người Phật tử trong quan hệ gia đình Chương 6: Người Phật tử trong đời sống tôn giáo