eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thích Đạt Ma Thuận Hùng”

Tuyển Tập Pháp Ngữ
Tuyển Tập Pháp Ngữ Thiền là tâm tông, cần phải thể  hội tâm chánh giác, mới có thể hội được tức tâm là Phật, chỉ có chứng ngộ mới biết. Tâm chúng sanh đều là vọng tưởng, chỉ có đoạn trừ vọng tưởng là hoàn toàn vô tâm, đây thông suốt tức tâm là Phật, một phen chết tuyệt sau mới có thể sống lại, vô tâm ngay đó chơn tâm mới hiện tiền, tâm pháp giới cùng đồng một thể, không ngăn ngại trí cảnh đều quên, hoàn toàn không nương gá. Cái không nương gá này cũng chẳng còn mới là đại giải thoát.