eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thạc sĩ Lê Đình Nguyên”

Học Tốt Hóa Học Lớp 11
Học Tốt Hóa Học Lớp 11 Nội dung cuốn sách Học Tốt Hóa Học Lớp 11 bao gồm 2 phần: Phần 1 bao gồm 9 chương: Chương I: Sự điện li Chương II: Nhóm nitơ Chương III: Nhóm cacbon Chương IV: Đại cương về hóa hữu cơ Chương V: Hidrocacbon no Chương VI: Anken - Ankadien - Ankin Chương VII: Aren - Nguồn hidrocacbon Chương VIII: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol Chương IX: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Mỗi chương bao gồm 2 phần chính là: - Tóm tắt kiến thức cơ bản, trọng tâm theo từng bài, từng chương. - Đề bài trắc nghiệm cho mỗi chương. Phần 2: Hướng dẫn giải và đáp án. Quyển sách sẽ giúp cho các em học sinh ôn luyện, củng cố được kiến thức, đồng thời đạt kết quả cao trong học tập.