eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Terence Brake”

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Quản Lý Toàn Cầu
Những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách thích ứng với những yêu cấu làm việc trong môi trường toàn cầu bao gồm việc xây dựng các mối quan hệ, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hóa.