eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Sư cô Thích nữ Nguyện Liên”

Trần Thế Phật Duyên – Trí Huệ Thiện Nghiệp Đoạn Sắc Dục
Trần Thế Phật Duyên - Trí Huệ Thiện Nghiệp Đoạn Sắc Dục Căn tính của mỗi người khác nhau, có người một chút chướng ngại đến với mình cũng không thể khắc phục được, tính tình khó khăn, hư xấu không chịu sửa đổi; nhưng có người đối với của cải, vật chất, vinh hoa phú quý... họ đều chẳng chút tham luyến. Người nhận được chân lý, thấu rõ cảnh hồng trần giả tạm quả thật quá ít. Có rất nhiều người tuy đã từng mê đắm danh lợi quyền uy, nhưng sau khi đủ duyên được nghe chính pháp, gặp bậc thiện tri khai ngộ, đã trở về với chính đạo, điều ấy quả thật đáng khen ngợi.