eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Richie Hahn”

Master TOEFL Junior Advanced Cefr Level B2 (Không CD)
Master TOEFL Junior Cefr Level B2 (Kèm CD) Each book in the Master Toefl Junior series includes a carefully researched and detailed guide to each part of the Toefl Junior Test. This seriews was designed to give test takers the skills and knowledge needed to obtain a high score on the toefl junior test. I have geared this guide towards students who wish to assess their grasp of the communication skills necessary for participating in an english language learning environment. The toefl junior test provides parents and educators with objective information about improvements in a students english ability over time. It also serves as a comprehensive measurement that can be helpful in gaining students admission to selective educational programs. This book will be a great asset to efl students who wish to enter middle shools and exchange programs across America. (Richie Hahn)
Master TOEFL Junior Cefr Level Intermediate B1 (Kèm CD)
Master TOEFL Junior Cefr Level Intermediate B1 (Kèm CD) Each book in the Master Toefl Junior series includes a carefully researched and detailed guide to each part of the Toefl Junior Test. This seriews was designed to give test takers the skills and knowledge needed to obtain a high score on the toefl junior test. I have geared this guide towards students who wish to assess their grasp of the communication skills necessary for participating in an english language learning environment. The toefl junior test provides parents and educators with objective information about improvements in a students english ability over time. It also serves as a comprehensive measurement that can be helpful in gaining students admission to selective educational programs. This book will be a great asset to efl students who wish to enter middle shools and exchange programs across America. (Richie Hahn)
Master TOEFL Junior Cefr Intermedicate Level A2 (Không CD)
Master TOEFL Junior Cefr Intermedicate Level A2 (Không CD) Each book in the Master Toefl Junior series includes a carefully researched and detailed guide to each part of the Toefl Junior Test. This seriews was designed to give test takers the skills and knowledge needed to obtain a high score on the toefl junior test. I have geared this guide towards students who wish to assess their grasp of the communication skills necessary for participating in an english language learning environment. The toefl junior test provides parents and educators with objective information about improvements in a students english ability over time. It also serves as a comprehensive measurement that can be helpful in gaining students admission to selective educational programs. This book will be a great asset to efl students who wish to enter middle shools and exchange programs across America. (Richie Hahn)
Master TOEFL Junior Cefr Intermedicate Level B1 (Không CD)
Master TOEFL Junior Cefr Intermedicate Level B1 (Không CD) Each book in the Master Toefl Junior series includes a carefully researched and detailed guide to each part of the Toefl Junior Test. This seriews was designed to give test takers the skills and knowledge needed to obtain a high score on the toefl junior test. I have geared this guide towards students who wish to assess their grasp of the communication skills necessary for participating in an english language learning environment. The toefl junior test provides parents and educators with objective information about improvements in a students english ability over time. It also serves as a comprehensive measurement that can be helpful in gaining students admission to selective educational programs. This book will be a great asset to efl students who wish to enter middle shools and exchange programs across America. (Richie Hahn)
Master TOEFL Junior Cefr Level Advanced B2 (Kèm CD)
Master TOEFL Junior Cefr Level Advanced B2 (Kèm CD) Each book in the Master Toefl Junior series includes a carefully researched and detailed guide to each part of the Toefl Junior Test. This seriews was designed to give test takers the skills and knowledge needed to obtain a high score on the toefl junior test. I have geared this guide towards students who wish to assess their grasp of the communication skills necessary for participating in an english language learning environment. The toefl junior test provides parents and educators with objective information about improvements in a students english ability over time. It also serves as a comprehensive measurement that can be helpful in gaining students admission to selective educational programs. This book will be a great asset to efl students who wish to enter middle shools and exchange programs across America. (Richie Hahn)
Master TOEFL Junior Basic A2 (Kèm CD)
Master TOEFL Junior Basic A2 (Kèm CD) The TOEFL Junior was made to measure a non-native Enghlish speaker′s. The test is divided into three sections: Listening Comprehension (42 question), Language Form and Meaning (42 question), and Reading Comprehension (42 question). It′s 110 minute-choice test. One of the purposes of The TOEFL Junior Reading test is to measure a test taker′s ability to read anf understand academic writing. Students must be able to understand the main ideas and details found in such reading materials. The second purpose of the TOEFL Junior Reading test is to measure a test taker′s ability to read ang understand non-academic texts. Each book in the Master Toefl Junior series includes a carefully researched and detailed guide to each part of the Toefl Junior Test. This seriews was designed to give test takers the skills and knowledge needed to obtain a high score on the toefl junior test. I have geared this guide towards students who wish to assess their grasp of the communication skills necessary for participating in an english language learning environment. The toefl junior test provides parents and educators with objective information about improvements in a students english ability over time. It also serves as a comprehensive measurement that can be helpful in gaining students admission to selective educational programs. This book will be a great asset to efl students who wish to enter middle shools and exchange programs across America. (Richie Hahn)
Master TOEFL Junior – Advanced Level B2 (Kèm CD)
Master TOEFL Junior - Advanced Level B2 The TOEFL Junior was made to measure a non-native Enghlish speaker′s. The test is divided into three sections: Listening Comprehension (42 question), Language Form and Meaning (42 question), and Reading Comprehension (42 question). It′s 110 minute-choice test. One of the purposes of The TOEFL Junior Reading test is to measure a test taker′s ability to read anf understand academic writing. Students must be able to understand the main ideas and details found in such reading materials. The second purpose of the TOEFL Junior Reading test is to measure a test taker′s ability to read ang understand non-academic texts.
Master TOEFL Junior Intermediate B1 (Kèm CD)
Master TOEFL Junior Intermediate B1 (Kèm CD) The TOEFL Junior was made to measure a non-native Enghlish speaker′s. The test is divided into three sections: Listening Comprehension (42 question), Language Form and Meaning (42 question), and Reading Comprehension (42 question). It′s 110 minute-choice test. One of the purposes of The TOEFL Junior Reading test is to measure a test taker′s ability to read anf understand academic writing. Students must be able to understand the main ideas and details found in such reading materials. The second purpose of the TOEFL Junior Reading test is to measure a test taker′s ability to read ang understand non-academic texts.
TOEFL IBT – Speaking A1 (Không CD)
TOEFL IBT - Speaking A1 Kì thi TOEFL hiện nay được tổ chức dưới hình thức chủ yếu là TOEFL iBT thế hệ mới, sử dụng Internet để chuyển đề thi từ ETS về đến trung tâm tổ chức thi. Bài thi TOEFL kéo dài trong 4 giờ và gồm có 4 phần, đòi hỏi thí sinh phải sử dụng thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kĩ năng nghe đóng vai trò rất quan trọng trong tổng điểm cuối cùng của bài thi, nhưng bên cạnh đó cũng khó ghi được điểm tối đa. Quyển sách A1 TOEFL iBT - Listening được biên soạn một cách khoa học và có trọng tâm, giúp bạn từng bước rèn luyện kĩ năng nghe một cách hiệu quả. Sách có phần giải thích đầy đủ cho tất cả các mục, các câu trả lời dễ hiểu và rõ ràng, các bài tập có ghi chú, cùng những bài thi thử theo mẫu chuẩn của TOEFL iBT. Quyển sách A1 TOEFL iBT - Listening sẽ cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về TOEFL iBT, đồng thời đi sâu vào kĩ năng nghe, giúp bạn có sự chuẩn bị kĩ càng cho bài thi thực tế.
TOEFL iBT Writing (A1)
Unclock your potential with A1 TOEFL iBT A1 is a dynamic, cutting-edge series focused on improving your score on the TOEFL iBT. A1 helps you master every step of the test-taking process. Based on the most current TOEFL iBT material, A1 gives you the tools you need to succeed. Features of the series: - A comprehensive explanation of all sections of the test - Step-by-step guided responses to every question you may encounter - Controlled note-taking activities and full answer key - Accompanying CD Rom and audio recordings - Practice tests in the style of the TOEFL iBT
TOEFL IBT – Listenning A1 (Không CD)
TOEFL IBT - Listenning A1 (Không CD) Kì thi TOEFL hiện nay được tổ chức dưới hình thức chủ yếu là TOEFL iBT thế hệ mới, sử dụng Internet để chuyển đề thi từ ETS về đến trung tâm tổ chức thi. Bài thi TOEFL kéo dài trong 4 giờ và gồm có 4 phần, đòi hỏi thí sinh phải sử dụng thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kĩ năng nghe đóng vai trò rất quan trọng trong tổng điểm cuối cùng của bài thi, nhưng bên cạnh đó cũng khó ghi được điểm tối đa. Quyển sách A1 TOEFL iBT - Listening được biên soạn một cách khoa học và có trọng tâm, giúp bạn từng bước rèn luyện kĩ năng nghe một cách hiệu quả. Sách có phần giải thích đầy đủ cho tất cả các mục, các câu trả lời dễ hiểu và rõ ràng, các bài tập có ghi chú, cùng những bài thi thử theo mẫu chuẩn của TOEFL iBT. Quyển sách A1 TOEFL iBT - Listening sẽ cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về TOEFL iBT, đồng thời đi sâu vào kĩ năng nghe, giúp bạn có sự chuẩn bị kĩ càng cho bài thi thực tế.
TOEFL iBT Listening (A1)
Unclock your potential with A1 TOEFL iBT A1 is a dynamic, cutting-edge series focused on improving your score on the TOEFL iBT. A1 helps you master every step of the test-taking process. Based on the most current TOEFL iBT material, A1 gives you the tools you need to succeed. Features of the series: - A comprehensive explanation of all sections of the test - Step-by-step guided responses to every question you may encounter - Controlled note-taking activities and full answer key - Accompanying CD Rom and audio recordings - Practice tests in the style of the TOEFL iBT