eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quang Minh - Tiến Phát (hệ thống)”

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình ( Phần Lắp Đặt Trạm Biến Áp Và Xây Lắp Đường Dây Tải Điện)
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình ( Phần Lắp Đặt Trạm Biến Áp Và Xây Lắp Đường Dây Tải Điện) Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất. Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp Phần thứ hai. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị Phần thứ ba. Quy định về hợp đồng mua bán điện và khung giá phát điện năm 2017 Phần thứ tư. Quy định về hệ thống điện truyền tải.