eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quang Minh”

Luật Xây Dựng – Quy Định Chi Tiết Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
Luật Xây Dựng - Quy Định Chi Tiết Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng Cuốn sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Quy định mới về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Phần thứ ba. Hướng dẫn năng lực của tổ chức ,cá nhân trong hoạt động xây dựng.
Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2016
Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2016 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động; - Phần thứ hai. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động; - Phần thứ ba. Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động & hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động; - Phần thứ tư. Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2016; - Phần thứ năm. Hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội
Bộ Luật Lao Động Quy Định Mới Về Tăng Lương Đối Với Công Chức
Bộ Luật Lao Động - Quy Định Mới Về Tăng Lương Đối Với Công Chức Nội dung cuốn sách gồm các phần: Phần I. Bộ Luật lao động - Các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Phần II. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động và nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động; Phần III. Chính sách tiền lương tăng thêm và chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức; Phần IV. Chính sách tiền lương, thang bảng lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp và các tổ chức khác; Phần V. Công tác huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động; Phần VI. Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi, bổ sung) và chế độ, chính sách bảo hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Phần VII. Hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.