eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PTS. TS. Nguyễn Hồng Dương”

Những Nẻo Đường Phúc Âm Hóa Công Giáo Ở Việt Nam
Những Nẻo Đường Phúc Âm Hóa Công Giáo Ở Việt Nam Những Nẻo Đường Phúc Âm Hóa Công Giáo Ở Việt Nam của PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương đưa đến bạn đọc, hiểu về '..người Việt Nam Công giáo sớm hòa đồng gắn bó với dân tộc, tham gia vào các cuộc kháng chiến đánh đuồi ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Người Việt Nam Công giáo chẳng những không phủ nhận văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống mà lần lần tiếp thu, hội nhập để rồi từ đó tạo nên những hoa trái mới, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam. Công đồng Vatican II (1962-1965) thổi vào Giáo hội Công giáo Việt Nam luồng sinh khí mới. Nếu xét trên hai bình diện Công giáo với Dân tộc Việt Nam và Công giáo với văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống, công đồng tạo ra sự chuyển biến mới về chất.' Sách gồm 3 phần: Nẻo đường Công giáo với dân tộc Việt Nam Làng - xứ, họ đạo Công giáo - Nẻo đường thành lập và đời sống đạo Nẻo đường hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa Việt Nam.