eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng”

Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trên Đường Hội Nhập
Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trên Đường Hội Nhập Cùng với xu hướng chuyển sang KTTT, các bộ phận thị trường của Việt Nam đã hình thành và phát triển. Đặc biệt, bước vào thập niên đầu tiên của thế kỉ 21, thị trường DVTC Việt Nam đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước yêu cầu mở cửa thị trường nhằm thực hiện các cam kết trong khuôn khổ WTO của tiến trình hội nhập đã đặt ra thách thức không nhỏ cho các định chế tài chinh1khi cung cấp các sản phẩm DVTC trên thị trường trong thời gian tới. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải đánh giá lại mức độ phát triển của thị trường DVTC của nước ta. Từ đó có những định hướng cho giải pháp nhằm phát triển thị trường này từ nay đến năm 2020. Quyển sách Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trên Đường Hội Nhập được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin có liên quan đến Dịch vụ Tài chính. Nội dung sách bao gồm các chương như sau: Chương 1: Tồng quan về tình hình dịch vụ tài chính Chương 2: Thực trạng hoạt động của thị trường DVTC Việt Nam từ 2000 - 2009 Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường DVTC Việt Nam đến 2020