eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Võ Văn Nhị”

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh Nghiệp
Tổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh Nghiệp Chương 1: Trình bày tổng quan về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán Chương 2, 3, 4: Trình bày quy trình và cách thức xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Chương 5: Trình bày cách thức tổ chức báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán Chương 6: Trình bày cách thức và quy trình tổ chức bộ máy kế toán Chương 7: Trình bày cách thức và quy trình tổ chức đánh giá - lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán
189 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
189 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế - tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán. Cuốn sách này sử dụng phù hợp cho sinh viên các hệ thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của các trường Đại học, Cao đẳng để tham khảo khi làm bài tập và hệ thống phần lý thuyết môn học Kế toán Tài chính.
268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản (BĐS) Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Sơ đồ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Sơ đồ kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và chi phí khác Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh Các sơ đồ về bảo hành sản phẩm Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất, và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông nghiệp Phụ lục
135 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
135 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp Phần 1: Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản Phần 2: Một số sơ đồ có tính đặc thù và sơ đồ tổng hợp Phụ lục: Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
261 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
261 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế - tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán. Cuốn sách này sử dụng phù hợp cho sinh viên các hệ thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của các trường Đại học, Cao đẳng để tham khảo khi làm bài tập và hệ thống phần lý thuyết môn học Kế toán Tài chính.