eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Phan Thị Cúc”

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Ngày nay rất nhiều ngân hàng cạnh tranh không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn cạnh tranh quốc tế. Tiếp cận tài chính từ các nguồn cung cấp hết sức nhanh, nhạy, lưu chuyển nhanh chóng với số lượng lớn trên các thị trường tài chính toàn cầu. Hầu hết các Ngân hàng thương mại đều chào mời rất nhiều sản phẩm cho vay và gửi tiền, ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực bảo hiểm, môi giới chứng khoán, cho thuê tài chính và chứng khoán hoá các khoản cho vay. Cuốn giáo trình Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại được biên soạn nhằm hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Quản trị ngân hàng thương mại dùng cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên ngành khác tương tự. Nội dung của giáo trình đã được cập nhật những kiến thức mới liên quan đến Luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi bổ sung năm 2004, Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 ban hàng quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD. Nội dung của giáo trình Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại bao gồm: Chương 1: Tổng quan về Quản trị ngân hàng thương mại trong nền kinh tế hội nhập Chương 2: Quản trị vốn chủ sở hữu, quản trị tài sản Nợ, tài sản Có của ngân hàng thương mại Chương 3: Quản trị thu nhập, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng Chương 4: Quản trị các nguồn lực khác của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính – Tiền Tệ (Phần 2)
Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ (Phần 2) Nội dung trình bày trong cuốn giáo trình Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ gồm hai phần: Phần I gồm bốn chương đã xuất bản Phần II gồm sáu chương: - Chương 1:  Hệ Thông Tài Chính - Chương 2:  Thị Trường Tài Chính - Chương 3:  Các Tổ Chức Tài Chính Trung Gian - Chương 4:  Tín Dụng - Chương 5:  Lãi Suất - Chương 6:  Chính Sách Tài Chính - Tiền Tệ Quốc Gia Quyển sách kèm theo câu hỏi trắc nghiệm giúp độc giả hiểu sâu hơn lý thuyết cơ bản và Phụ lục giúp độc giả nghiên cứu các chủ đề liên quan.
Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính – Tiền Tệ (Phần 1)
Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ (Phần 1) Nội dung trình bày trong cuốn giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ gồm: Chương 1: Những vấn đề chung về tiền tệ Chương 2: Các chế độ tiền tệ Chương 3: Cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 4: Lạm phát