eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS.TS. Phạm Văn Dược - ThS. Đào Tất Thắng”

Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị
Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật và các công cụ khác, là cơ hội và động lực cho sự ra đời và phát triển của nhiều doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường ở nước ta trong những năm qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống quản lý kinh tế, trong đó kế toán quản trị là công cụ quan trọng để quản lý vốn tài sản và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Nội dung của cuốn sách Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị bao gồm các phần chính sau: Phần bài tập: Bao gồm 10 chương. Trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, tình huống giúp các bạn củng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành Phần bài giải: Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.