eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Nguyễn Hồng Dương”

Công Giáo Trong Văn Hóa Việt Nam
Công Giáo Trong Văn Hóa Việt Nam Quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo vào Việt Nam, nghi lễ Công giáo dần dần có sự hội nhập với văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Một lối sống Công giáo Việt Nam cũng dần dần hình thành với những nét riêng biệt bị chi phối bởi văn hóa Kitô giáo. Nghi lễ và lối sống Công giáo trải qua quá trình lịch sử đã có những đóng góp nhất định vào nền văn hóa dân tộc Việt Nam.