eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Nguyễn Đình Minh (chủ biên)”

Đề Cương Về Văn Hóa Việt Nam Năm 1943 – Giá Trị Lịch Sử Và Hiện Thực
Đề Cương Về Văn Hóa Việt Nam Năm 1943 – Giá Trị Lịch Sử Và Hiện Thực Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của tập thể các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài quân đội do Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Minh chủ biên nhằm tiếp tục khẳng định và phát huy những giá trị lịch sử và hiện thực của đề cương văn hóa việt Nam; thiết thực góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc.