eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS.TS. Hà Xuân Thạch”

Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới Chế độ kế toán theo TT 200 có tính linh hoạt hơn, cập nhật những vấn đề thực tiễn đã phát sinh, tiếp cận gần hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế, kế toán không gắn với mục đích khai báo thuế và tôn trọng bản chất hơn hình thức khi lập thông tin trên báo cáo tài chính. Những thay đổi căn bản này sẽ làm báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới cung cấp thông tin hữu ích hơn cho các đối tượng sử dụng. Nội dung của quyển Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới được chia thành 2 phần chính: Phần 1: Hướng dẫn chuyển đổi Kế toán Doanh nghiệp theo TT200/2014/TT-BTC Phần 2: 128 Sơ đồ Kế toán theo TT200/2014/TT-BTC