eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Cao Cự Giác”

Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học (Tập 2) – Hóa Vô Cơ
Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học (Tập 2) - Hóa Vô Cơ Cuốn sách Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học (Tập 2) - Hóa Vô Cơ được biên soạn đáp ứng nhu cầu của nhiều giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học cho các em học sinh học tập ở các khối chuyên hóa. Cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1: Nhiệt động học và cân bằng hóa học áp dụng cho các chất vô cơ Chương 2: Điện hóa học Chương 3: Động hóa học Chương 4: Đại cương về kim loại Chương 5: Kim loại không chuyển tiếp Chương 6: Kim loại chuyển tiếp Chương 7: Phi kim. Cuốn sách là một trong những tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh trong những kì thi học sinh giỏi trong năm học 12 quan trọng.        
Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học (Tập 3) – Hóa Hữu Cơ
Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học (Tập 3) - Hóa Hữu Cơ Cuốn sách Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học (Tập 3) - Hóa Hữu Cơ được biên soạn đáp ứng nhu cầu của nhiều giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học cho các em học sinh học tập ở các khối chuyên hóa. Cuốn sách bao gồm 6 chương: Chương 1: Những vấn đề đại cương hóa học hữu cơ Chương 2: Cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ Chương 3: Tổng hợp hữu cơ Chương 4: Xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ Chương 5: Hợp chất tạp chức và polime Chương 6: Nhận biết - Tách và tinh chế hợp chất hữu cơ Cuốn sách là một trong những tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh trong những kì thi học sinh giỏi trong năm học 12 quan trọng.