eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Bùi Đình Phong”

Hồ Chí Minh Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi
Hồ Chí Minh Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi Nội dung sách gồm các phần: Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh - Dân tộc và nhân loại Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh