eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Oscar Brenifier - Jacques Despres”

Bộ Tư Duy – Tình Yêu Và Tình Bạn
Bộ Tư Duy - Tình Yêu Và Tình Bạn Không có câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi lớn về cuộc sống. Không chỉ có một cách nghĩ duy nhất. Mỗi người sẽ khám phá, tìm kiếm, tự xây dựng nên quan niệm sống cho riêng mình... Mười hai quan niệm về tình yêu được đề cập trong sách này: Có người cho rằng tình yêu sinh ra và mất đi vào một ngày nào đó, người khác thì lại cho rằng tình yêu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian. Có người chỉ yêu bản thân mình, người khác thì không...
Bộ Tư Duy – Tốt Và Xấu
Bộ Tư Duy - Tốt Và Xấu Không có câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi lớn về cuộc sống. Không chỉ có một cách nghĩ duy nhất. Mỗi người sẽ khám phá, tìm kiếm, tự xây dựng nên quan niệm sống cho riêng mình... Mười hai quan niệm về tốt và xấu được đề cập trong sách này: Có người cho rằng ta có thể phân biệt rõ ràng tốt với xấu, người khác thì lại tin rằng đôi khi cái xấu mang vẻ ngoài của cái tốt. Có người thấy rằng bản chất của con người là tốt đẹp, người khác lại cho rằng phải cố gắng thì con người mới trở nên tốt...