eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Văn Khang”

Từ Ngoại Lai Trong Tiếng Việt
Từ Ngoại Lai Trong Tiếng Việt Cuốn sách này khảo sát hoạt động từ ngoại lai trong tiếng Việt, bao gồm từ mượn tiếng Hán, từ mượng tiếng Pháp và từ tiếng Anh được sử dụng trong tiếng Việt. Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả muốn nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ Tiếng Việt.