eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Tuệ Chân”

Phương Pháp Ngồi Thiền (Tái Bản)
Phương Pháp Ngồi Thiền Phương Pháp Ngồi Thiền: Pháp môn thiền định là cơ sở để khai triển trí tuệ, lại càng là phương tiện y cứ để giải thoát khổ não, đối với thân tâm con người ta rất có ích. Trong quá trình tu chúng của phật pháp, nó chiếm một địa vị cực quan trọng. Đức Phật Thích Ca lúc ngồi dưới cội bồ đề, khai ngộ thành phật, đương thời ngài thành tựu chính giác trí tuệ vô thượng bồ đề, nhưng phương tiện mà ngài y cứ để chứng đắc vô thượng phật trí thì chính là pháp môn Thiền định. Vì vậy Thiền pháp là quá trình tu chứng của đức Phật Đà, là phương tiện khai phát trí tuệ, mà không phải là cứu cánh của phật trí. Nhưng nếu không có cơ sở của Thiền Pháp thì cứu cánh Phật trí khó mà thành tựu viên mãn. Tập sách này cố gắng tóm thuật các kinh sách nói về phương pháp tọa Thiền, với hy vọng giúp ích được ít nhiều các bạn đọc muốn tìm hiểu về đề tài này. *** Mục lục : Lời tựa Chương 1 : Thiền định học Chương 2 : Sự phát triển của lý luận thiền định Chương 3 : Ý nghĩa của tu học thiền định Chương 4 : Điều kiện cốt yếu cơ bản của tọa thiền Chương 5 : Công việc chuẩn bị khi ngồi thiền Chương 6 : Phương pháp và nguyên ly tọa thiền Chương 7 : Chứng nghiệm cảnh giới thiền định Thuật ngữ thường dùng của Phật giáo Thiền tông… ... Mời các bạn đón đọc!