eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Trọng Hoàn - Giang Khắc Bình (biên soạn)”

Rèn Kĩ Năng Cảm Thụ Thơ Văn Cho Học Sinh Lớp 6
Rèn Kĩ Năng Cảm Thụ Thơ Văn Cho Học Sinh Lớp 6 Cuốn sách này được cấu tạo thành hai phần:Phần một: Cảm thụ tác phẩm văn chương. Phần hai: Thực hành đọc hiểu văn bản nhật dụng. Về cơ bản, trong mỗi phần gồm ba nội dung: I. Gợi ý: giúp học sinh tiếp cận với những vấn đề thể loại, xác định nội dung và cách thức cảm thụ tác phẩm. II. Bài viết tham khảo: giới thiệu một cách cảm thụ tác phẩm. III. Đọc thêm: giới thiệu cách hiểu khác để giúp học sinh có thể mở rộng kiến thức.