eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Ngọc”

Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam
Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam Quyển sách giới thiệu về mô hình quản lý, kinh nghiệm về quản lý môi trường đô thị Nhật Bản, thông qua những tương đồng về những yếu tố tự nhiên, xã hội… mà áp dụng lên thực tiễn ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Khái quát chung về quản lý môi trường Chương 2: Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản Chương 3: Quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam Chương 4: Đánh giá những tương đồng và khác biệt giữa đô thị Việt Nam và Nhật Bản ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường ở Việt Nam Chương 5: Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường đô thị cho Việt Nam từ kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản.