eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Phước Minh Mẫn”

Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca – Từ Xuất Gia Đến Hành Đạo
Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca - Từ Xuất Gia Đến Hành Đạo Đức phật Thích ca một trong vài bậc vĩ nhân của loài người, đã nhập diệt hơn 25 thế kỷ, nhưng vẫn ảnh hương mạnh mẽ đến cuộc sống của khoảng một phần tư dân số toàn cầu. Trong khi Hán tự xây dựng chữ Phật bằng bộ phận Nhân (người) thêm chữ Phất (phủi); ngầm ý rằng 'Phật phủi bỏ, giải thoát khỏi những đau khổ của con người'. Phật hoàn toàn thoát khỏi những đau khổ của con người là do giải thoát, hiểu được 'các khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, kết quả an lạc khi giải thoát, con đường thực hành để giải thoát'.Giải được thì thoát! Bốn sự thật diệu kỳ đã được giãi bày, bốn chân lý tuyệt đối có công năng kỳ diệu có thể giúp mọi người thoát khỏi khổ đau. Truyện tranh Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca - Từ Xuất Gia Đến Hành Đạo sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về Bậc thầy vĩ đại Thích ca Mâu ni. Bạn cũng sẽ thành Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta hãy lật từng trang sách để tìm hiểu hành trình của Đức phật Thích ca.
Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca – Từ Hành Đạo Đến Niết Bàn
Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca - Từ Hành Đạo Đến Niết Bàn Đức phật Thích ca một trong vài bậc vĩ nhân của loài người, đã nhập diệt hơn 25 thế kỷ, nhưng vẫn ảnh hương mạnh mẽ đến cuộc sống của khoảng một phần tư dân số toàn cầu. Trong khi Hán tự xây dựng chữ Phật bằng bộ phận Nhân (người) thêm chữ Phất (phủi); ngầm ý rằng 'Phật phủi bỏ, giải thoát khỏi những đau khổ của con người'. Phật hoàn toàn thoát khỏi những đau khổ của con người là do giải thoát, hiểu được 'các khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, kết quả an lạc khi giải thoát, con đường thực hành để giải thoát'.Giải được thì thoát! Bốn sự thật diệu kỳ đã được giãi bày, bốn chân lý tuyệt đối có công năng kỳ diệu có thể giúp mọi người thoát khỏi khổ đau. Truyện tranh Từ hành đạo đến Niết Bàn sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về Bậc thầy vĩ đại Thích ca Mâu ni. Bạn cũng sẽ thành Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta hãy lật từng trang sách để tìm hiểu hành trình của Đức phật Thích ca.