eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Khánh Hà”

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.
Sổ Tay Từ Tượng Thanh Tượng Hình Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)
Sổ Tay Từ Tượng Thanh Tượng Hình Tiếng Việt Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Việt, thống kê và giải thích những phạm trù tiêu biểu của tượng hình và tượng thanh trong tiếng Việt. Các tác giả không có tham vọng tổng hợp toàn bộ lượng từ mà chỉ tập trung vào những từ ngữ thông dụng nhất, xuất hiện với tần số cao trong sách giáo khoa. Các mục từ được giải nghĩa dựa theo những cuốn từ điểnn tiếng Việt của các học giả uy tín. Ví dụ minh họa chọn lọc kĩ lưỡng và đặt trong bối cảnh cụ thể để các em dễ hình dung. Nội dung sách gồm: Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về từ tượng thanh tượng hình tiếng việt Phần 2: Bảng mục từ. Nội dung các từ được cấu trúc theo trật tự sau: (1) mục từ - (2) giải nghĩa - (3) ví dụ minh họa
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Ra Quyết Định
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Ra Quyết Định Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Đặt Mục Tiêu
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Đặt Mục Tiêu Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.
Rèn Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Tự Nhận Thức
Rèn Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tự Nhận Thức Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Giao Tiếp
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tự Nhận Thức Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Tư Duy Tích Cực Cho Học Sinh
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Tư Duy Tích Cực Cho Học Sinh Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.