eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Hữu Đại (hệ thống)”

Sổ Tay Công Tác Đảng Viên 2017
Sổ Tay Công Tác Đảng Viên 2017 Cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phần thứ hai. Điều lệ đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành. Phần thứ ba. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII. Phần thứ tư. Công tác tổ chức và hoạt động trong các cơ sở Đảng.
Chính Sách Thuế 2017
Chính Sách Thuế 2017 Chính sách thuế năm 2017 có những nội dung chính sau: Phần thứ nhất: Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần thứ hai: Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế Phần thứ ba: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân Phân thứ tư: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Phần thứ năm:  Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế Phần thứ sáu: Văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên Phần thứ bảy: Quy định mới về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, Phần thứ tám: Quy định mới về lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài.
Nghiệp Vụ Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng
Nghiệp Vụ Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng Có thể nói, thẩm định tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thẩm định tín dụng đánh giá một cách khách quan và trung thực khả năng trả nợ của khách hàng để làm căn cứ cho quyết định cho vay,  góp phần phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Thời gian qua Ngân hàng nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tín dụng, vay và cho vay như: Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30-12-2016 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, Thông tư 50/VBHN-NHNN ngày 23-11-2016 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú, Thông tư 79/2016/TT-BTC ngày 06-6-2016 Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12-10-2016 Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, Thông tư 44/VBHN-NHNN ngày 10-08-2016 Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, Thông tư 30/VBHN-NHNN ngày 08-07-2016 Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.... Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho vay mới nhất của ngân hàng Phần II. Hoạt động vay và cho vay, phát hành, mua bán, chiết khấy giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài Phần III. Rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Trong Xây Dựng)
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng Phần thứ hai. Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản Phần thứ ba. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.