eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đông Phong (Chủ biên)”

Marketing Quốc Tế (Tái Bản Lần Thứ II)
Marketing Quốc Tế Quyển sách Marketing Quốc Tế bao gồm 8 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 : Tổng quan marketing quốc tế Chương 2: Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới Chương 3: Phương thức thâm nhập thị trường thế giới Chương 4: Chiến lược sản phẩm quốc tế Chương 5: Chiến lược giá quốc tế Chương 6: Phân phối sản phẩm quốc tế Chương 7: Chiến lược xúc tiến quốc tế Chương 8 :Tổ chức hoạt động marketing quốc tế