eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đổng Chi”

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam (Tập 1)
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam (Tập 1) KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 1 gồm các câu chuyện về các chủ đề: Nguồn gốc sự vật, Sự tích đất nước Việt.
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam (Tập 5) – Tái Bản 2016
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam (Tập 5) KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích. Tập 5 gồm các câu chuyện về chủ đề tình bạn, tình yêu và những câu chuyện khác: - Bà chúa ong - Duyên nợ tái sinh - Mỵ Châu - Trọng Thủy - Cô con gái thần nước - Sự tích bãi Ông Nam (...)
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – Tập 3 (Tái Bản)
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - Tập 3 KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích. Tập 3 gồm các câu chuyện về các chủ đề: thông minh tài trí và sức khỏe (tiếp theo), truyện phân xử, truyện thần tiên, ma quỷ và phù phép.
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Tập 2 – Tái Bản
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Tập 2 Trong hơn 150 truyện của 5 tập truyện Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tác giả phân chia hệ thống các phần chủ đề như: trí thông minh và sức khỏe, sự tích các câu ví, nguồn gốc sự vật, sự tích đất nước Việt... dễ nghiên cứu hoặc đơn giản là người lớn dễ tìm thấy những truyện cần thiết để đọc cho trẻ nhỏ nghe mỗi đêm, trước giấc ngủ. Tập 2 gồm các câu chuyện về các chủ đề: Sự tích các câu ví Thông minh tài trí và sức khỏe
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Tập 4 (Tái Bản)
KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 4 gồm các câu chuyện về chủ đề thần tiên, ma quỷ, đền ơn trả oán...