eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đình Thọ”

Phương Pháp Tập Mờ FsQCA Và Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Doanh Tại Việt Nam
Phương Pháp Tập Mờ FsQCA Và Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Doanh Tại Việt Nam Trong các ngành khoa học xã hội thì ngành kinh doanh có lẽ là ngành ứng dụng lý thuyết tập mờ trễ nhất. Tuy nhiên, số lượng các nhà nghiên cứu kinh doanh ứng dụng Lý thuyết tập mờ có xu hướng tăng dần. Lý thuyết tập mờ được sừ dụng ở nhiều dạng khác nhau, tài liệu này tập trung vào phương pháp tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA. Nội dung sách bao gồm các đề mục sau: Phần 1: Lý thuyết tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA Chương 1: Nghiên cứu khoa học kinh doanh Chương 2: Lý thuyết tập mờ FsQCA Phần 2: Ứng dụng phương pháp FSQCA trong nghiên cứu khoa học kinh doanh Chương 3: Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực Marketing: Kết quả kiểm định MRA và FsQCA Chương 4: Năng lực và kết quả của nhân viên Marketing: Kết quả kiểm định MRA, SEM và FsQCA Chương 5: Năng lực và chất lượng sống trong công việc của nhân viên Marketing: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA Chương 6: Chuyển giao tri thức từ trường kinh doanh sang doanh nghiệp: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA Chương 7: Nguyên vật liệu hay công thức chế biến: Nghiên cứu về chất lượng giảng dạy của giảng viên cao học quản trị kinh doanh Chương 8: Dịch vụ hậu mãi chủ động PPS và sự hài lòng của khách hàng: Kết quả kiểm định SEM và FsQCA