eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Đình Độ”

Giải Bài Tập Hóa Học 11 (Tái Bản)
Giải Bài Tập Hóa Học 11 Nội dung sách gồm 9 chương: Chương I : sự điện li Chương II : nitơphotpho Chương III : cacbon – silic Chương IV : đại cương về hóa học hữu cơ Chương V: hiđrocacbon no Chương VI : hiđrocacbon không no Chương VII : hiđrocacbon thơm Chương VIII : dẫn xuất halogen – ancol Chương IX : anđehit – xeton – axit cacboxylic.
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ (Tái Bản)
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ (Tái Bản) Để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ trong trương trình THPT đòi hỏi học sinh không những nắm rõ bản chất hoá học, kỹ năng tính, nắm được phương pháp giải đặc trưng cho mỗi thể loại bài tập, mà còn đòi hỏi học sinh phải nhanh nhận ra các cách giải nhanh đi tới kết quả dựa vào các mối liên hệ toán hoá học, các định luật trong hoá học. Ngoài các cách giải thông thường cần có những phương pháp giải nhanh có tác dụng trong việc rèn luyện tư duy cho học sinh, phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. Có rất nhiều cách để giải nhanh bài tập hoá học, tuỳ theo mỗi dạng bài tập và mỗi thể loại bài tập. Quyển sách Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ sẽ các bạn học sinh điều đó.