eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Anh Vũ”

Lịch Âm Dương Trạch Cát 2011 – 2020
Lịch Âm Dương Trạch Cát 2011 - 2020 Nói theo nghĩa rộng, 'Trạch Cát' bao gồm nội dung của các khoa như 'Bốc Dịch', 'Lục Nhâm', 'Thái Ất', 'Kham Dư', 'Tinh Chiêm', 'Kì Môn Độn Giáp' v.v.. thảy đều có thể gọi chung là 'Trạch Cát thuật'. Các khoa này đều thông qua một phương pháp tính toán nhất định để cung cấp cho người ta các thông tin về tình hình cát hung họa phúc. Nói đơn giản hơn, là tuyển chọn ngày giờ mang lại điều cát lợi, cho nên trong dân gian gọi trực tiếp là 'Trạch Cát' (Chọn điều tốt lành). Sách bỏ qua các chi tiết phức tạp của thuật 'Trạch Cát', mà ở phần lịch Âm Dương Trạch Cát sách tính toán sẵn để bạn đọc thuận tiện tra cứu ngày tháng tốt lành mà không mất thời gian.