eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ngọc Hà - Minh Đức”

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh – Câu Hỏi, Câu Mệnh Lệnh, Câu Cầu Khiến
Mục lục - Câu hỏi có từ để hỏi - Wh- questions - Câu nghi vấn - Affirmative questions - Câu hỏi đuôi - Câu mệnh lệnh, cầu khiến, đề nghị - Key ... Mời các bạn đón đọc!
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh – Danh Từ Và Ngữ Danh Từ
Mục lục I. Bài tập về cấu tạo danh từ II. Danh từ đếm được và không đếm được - Số ít và số nhiều của danh từ - Danh từ đi với mạo từ - Danh từ riêng - cụm danh từ - Bài tập tổng hợp - Key ... Mời các bạn đón đọc!
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh – Tính Từ & Ngữ Tính Từ
Mục lục - Tính từ và cấu tạo tính từ - Tính từ chỉ số lượng - Bài tập về các dạng so sánh của tính từ - Trật tự của tính từ trong câu - Bài tập tổng hợp về tính từ và cụm tính từ - Key. ... Mời các bạn đón đọc!
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh – Động Từ Và Ngữ Động Từ
Mục lục - Cấu tạo động từ - Ngoại động từ và nội động từ - Động từ tobe và trợ động từ - Động từ tình thái - Các dạng thức của động từ - Ngữ động từ - Key ... Mời các bạn đón đọc!
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh – Liên Từ Và Thán Từ
Mục lục - Liên từ - Thán từ - Key ... Mời các bạn đón đọc!