eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Natsumi Eguchi”

Lãnh Quỷ Hozuki – Ngũ
Lãnh Quỷ Hozuki - Ngũ
Lãnh Quỷ Hozuki – Tập 3
Lãnh Quỷ Hozuki - Tập 3 Thế giới bên kia là nơi Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Địa ngục lại được chia thành bát địa ngục và Bát hành địa ngục, rồi lại được chia thành 272 phân đà nhỏ. Địa ngục rộng lớn như vậy, quỷ thần nhiều không kể xiết, Diêm Vương không thể không có cánh tay đắc lực HOZUKI.Hãy cùng trải nghiệm những tháng ngày tươi đẹp dưới địa ngục... cùng HOZUKI (đại S, vô cùng ngầu) và bằng hữu.
Lãnh Quỷ Hozuki – Tập 4
Lãnh Quỷ Hozuki - Tập 4 Thế giới bên kia là nơi Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Địa ngục lại được chia thành bát địa ngục và Bát hành địa ngục, rồi lại được chia thành 272 phân đà nhỏ. Địa ngục rộng lớn như vậy, quỷ thần nhiều không kể xiết, Diêm Vương không thể không có cánh tay đắc lực HOZUKI. Hãy cùng trải nghiệm những tháng ngày tươi đẹp dưới địa ngục... cùng HOZUKI (đại S, vô cùng ngầu) và bằng hữu.
Lãnh Quỷ Hozuki – Tập 6
Lãnh Quỷ Hozuki - Tập 6 Thế giới bên kia là nơi Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Địa ngục lại được chia thành bát địa ngục và Bát hành địa ngục, rồi lại được chia thành 272 phân đà nhỏ. Địa ngục rộng lớn như vậy, quỷ thần nhiều không kể xiết, Diêm Vương không thể không có cánh tay đắc lực HOZUKI. Hãy cùng trải nghiệm những tháng ngày tươi đẹp dưới địa ngục... cùng HOZUKI (đại S, vô cùng ngầu) và bằng hữu.
Lãnh Quỷ Hozuki – Tập 7
Lãnh Quỷ Hozuki - Tập 7 Thế giới bên kia là nơi Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Địa ngục lại được chia thành bát địa ngục và Bát hành địa ngục, rồi lại được chia thành 272 phân đà nhỏ. Địa ngục rộng lớn như vậy, quỷ thần nhiều không kể xiết, Diêm Vương không thể không có cánh tay đắc lực HOZUKI. Hãy cùng trải nghiệm những tháng ngày tươi đẹp dưới địa ngục... cùng HOZUKI (đại S, vô cùng ngầu) và bằng hữu.