eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Minh Ngọc (biên soạn)”

Mẫu Soạn Thảo Văn Bản – Hợp Đồng Thông Dụng
Mẫu Soạn Thảo Văn Bản - Hợp Đồng Thông Dụng Văn bản và soạn thảo văn bản là một công cụ giao tiếp chủ yếu, là một kênh thông tin riêng biệt cho các doanh nghiệp trong việc lập và ký kết các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự... và cũng là công tác quan trọng và thường xuyên trong các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và mọi công dân... Cuốn sách được xuất bản nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp và xử lý thông tin và thực hiện các giao dịch, lập và ký kết các hợp đồng theo những nguyên tắc pháp lý chặt chẽ.