eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lý Thuần Phong - Viên Thiên Cương”

Thôi Bối Đồ
Thôi Bối Đồ Thôi Bối Đồ là pho lịch sử mang tính dự báo, cuốn kỳ thư nổi tiếng nhất trong các trước tác dự đoán học của Trung Hoa cổ đại. Toàn bộ tác phẩm có tổng cộng 60 hình đồ, lần lượt được đặt tên dựa trên 60 Giáp Tý và 60 quẻ, nhằm mục đích dự đoán về các sự kiện sẽ xảy ra trong các thời kỳ sau đó. Hai chữ "thôi bối" trong tên sách là căn cứ vào quẻ tượng cuối cùng của sách "vạn vạn thiên nhiên thuyết bất tận, bất khư thôi bối khứ quy hưu" (Muôn vàn lời nói cũng không hết, chi bằng đẩy lưng về phía nghỉ ngơi."