eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lý Bá Toàn”

Luật Tố Tụng Hành Chính
Luật Tố Tụng Hành Chính Ngày 25-11-2015 tại kỳ họp thứ 10, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016), trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: Luật Tố tụng hành chính quy định Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện của một số hành vi trong nội bộ tổ chức cơ quan, đơn vị như: hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc. Tuy quy định Tòa án không can thiệp quá sâu vào hoạt động quản lý, điều hành của nội bộ cơ quan, đơn vị, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền hạn của công dân. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chỉnh sửa bổ sung nội dung này theo hướng Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện đối với người giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng hoặc chức vụ tương đương trở lên.Bên cạnh đó, Luật Hành chính quy định những nguyên tắc, những hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, xác định quy chế pháp lý của các chủ thể quản lý nhà nước, điều chỉnh hoạt động của công chức nhà nước, chế độ công vụ, thủ tục hành chính và trách nhiệm hành chính.Cuốn sách Luật Tố Tụng Hành Chính Và Luật Hành Chính Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Quản Lý Nhà Nước được biên soạn nhằm giúp các cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức công chức các cơ quan quản lý nhà nước tìm hiểu những vấn đề trên.Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Luật tố tụng hành chính được thông qua tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa xiii (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016);Phần II. Luật hành chính - nguyên tắc cơ bản trong quản lý và quy chế pháp lý hành chính;Phần III. Công tác bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;Phần IV. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;Phần V. Hệ thống quản lý chất lượng iso và tiêu chuẩn chuẩn văn hóa trong cơ quan hành chính;Phần VI. Hướng dẫn kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Phần VII. Quy định mới nhất về đánh giá, phân loại và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.Hy vọng cuốn sách Luật tố tụng Hành chính quy định những nguyên tắc là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức các cơ quan quản lý nhà nước, làm việc trong chính quyền địa phương tại xã, phường, thị trấn và cá nhân tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.