eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Tiến Dũng”

Ông Bộ Trưởng
Ông Bộ Trưởng Đây là cuốn tiểu thuyết tự sự trữ tình đầu tiên phác thảo hình tượng một vị Bộ trưởng Văn hóa theo chức trách đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức giải quyết vấn đề bức xúc tại một khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và lễ hội lớn nhất của đất nước ta vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa tươi đẹp, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh và thăm quan du lịch của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tác giả đã đặt nhân vật chính là vị Bộ trưởng trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, đồng nghiệp, trên dưới... một cách sâu sắc và hợp lý. Thông qua đó làm nổi bật hình tượng ÔNG BỘ TRƯỞNG với những tính cách, tác phong, quan niệm, quan điểm mà nếu không viết ra chắc ít người biết được.