eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Mạnh Thường”

Tổ Quốc Nơi Đầu Sóng – Những Người Lính Kiên Trung Giữ Biển
Tổ Quốc Nơi Đầu Sóng – Những Người Lính Kiên Trung Giữ Biển Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 'Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn'. Biển, đảo Việt Nam có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Biển là sân trước, vùng cửa ngõ của quốc gia; đồng thời là không gian chủ quyền, cương vực lãnh thổ. Các vùng biển, đảo và bờ biển nước ta liên quan trực tiếp tới an ninh – quốc phòng, đó cũng là vùng kinh tế quan trọng, có tính chất quyết định trong chiến lược phát triển của đất nước hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh tình hình biển Đông, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam là hết sức cấp thiết và lâu dài. Do đó, bộ sách 'Tổ quốc nơi đầu sóng' được xuất bản nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục biển đảo.
Tổ Quốc Nơi Đầu Sóng – Biển Khóc
Tổ Quốc Nơi Đầu Sóng - Biển Khóc Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn”. Biển, đảo Việt Nam có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Biển là sân trước, vùng cửa ngõ của quốc gia; đồng thời là không gian chủ quyền, cương vực lãnh thổ. Các vùng biển, đảo và bờ biển nước ta liên quan trực tiếp tới an ninh – quốc phòng, đó cũng là vùng kinh tế quan trọng, có tính chất quyết định trong chiến lược phát triển của đất nước hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh tình hình biển Đông, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam là hết sức cấp thiết và lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng đó Nhà sách Thăng Long đã xuất bản bộ sách “Tổ quốc nơi đầu sóng” nhằm góp phẩn không nhỏ vào công tác tuyên truyền, giáo dục biển đảo