eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Khả Kế”

Từ Điển Anh – Việt (Minh Thắng)
Từ Điển Anh - Việt Quyển Từ điển của Tiếng Anh hiện đại được tuyển chọn dựa trên bảng từ của Từ điển Oxford và Từ điển Phổ thông Anh - Hoa, loại bỏ các từ cũ xưa mà người Anh đã không sử dụng trong 20 năm qua. Áp dụng ký hiệu phiên âm quốc tế mới nhất của từ điển Oxford, hướng dẫn đọc phiên âm quốc tế dựa trên Tiếng Việt cho người tự học. Phụ bản 285 động từ bất quy tắc, có dịch nghĩa và phiên âm quốc tế. Phụ bản từ viết tắt thông dụng, tên các nước trên thế giới, tên 50 bang của Mỹ, các nguyên tố hóa học. Phụ bản đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ.