eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân”

Từ Điển Hàn – Việt (Gồm Nhiều Lĩnh Vực)
Từ Điển Hàn - Việt Từ chuyên ngành luôn là yêu cầu cần thiết cho việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Hàn nói riêng. Bộ từ điển gồm các mục từ thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành: kinh tế, văn hóa, giáo dục, ngân hàng… Đặc biệt các mục từ được cập nhật và chọn lọc thích ứng với thực tế ứng dụng trong mỗi ngành nghề cũng như trong đời sống hàng ngày.