eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Duẩn”

Thư Vào Nam
Thư Vào Nam 'Chút nữa thôi Trời sáng Lần cuối cùng Xin hôn cánh tay Anh Cánh đại bàng Việt Nam Của ngày mai Cộng sản!' (Trích bài thơ Nhớ về anh - Tố Hữu) Cuốn sách tập hợp những bức thư và điện của đồng chí Lê Duẩn (Anh Ba) gửi vào miền Nam khói lửa trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Toàn bộ cuốn sách cho thấy đồng chí Lê Duẩn qua thực tiễn chỉ đạo các chiến trường, từ nhận định tình hình đến chủ trương, biện pháp đã phát triển hết sức phong phú cả hai mặt lý luận và thực tiễn, kết hợp nhuần nhuyễn đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. 'Thư vào Nam' là một cuốn sách quý, góp phần tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Mỹ, là tư liệu lịch sử giá trị có thể áp dụng sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.