eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kiều Văn”

Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam – Tập 1
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam Tập I - Giai Thoại Các Thời Đại: Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Bắc Thuộc, Tự Chủ (Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần) Đọc giai thoại lịch sử Việt Nam của Kiều Văn Trước đây tôi đã đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà như "Kho tàng giai thoại Việt Nam" do Vũ Ngọc Khánh soạn, như "Những vì sao đất nước"... Trong "Đại Việt sử kí toàn thư" của Ngô Sĩ Liên, trong "Việt Nam sử lược" của Trần Trọng Kim, trong "Lịch sử Việt Nam" (2 quyển) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đã giúp tôi học được nhiều và hiểu nhiều về lịch sử nước nhà. Nay tôi lại được đọc "Lịch sử giai thoại Việt Nam" của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết có rất nhiều giai thoại mà các sách khác chưa ghi. Còn những giai thoại mà ai cũng biết thì cũng được ghi chép lại và có bổ sung chút ít. Nhưng điều mà tôi hứng thú là cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn đã làm rõ nét hơn những chân dung của những nhân vật lịch sử, nhất là những anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngàn năm của giống nòi... Huy Cận Mời các bạn đón đọc!
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam – Tập 7
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam Tập VII - Anh Hùng Chống Ngoại Xâm, Lãnh Tụ Phong Trào Duy Tân Và Danh Nhân Văn Học Cuối Thế Kỷ XIX - Đầu Thế Kỷ XX Đọc giai thoại lịch sử Việt Nam của Kiều Văn. Trước đây tôi đã đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà như 'Kho tàng giai thoại Việt Nam' do Vũ Ngọc Khánh soạn, như 'Những vì sao đất nước'... Trong 'Đại Việt sử kí toàn thư' của Ngô Sĩ Liên, trong 'Việt Nam sử lược' của Trần Trọng Kim, trong 'Lịch sử Việt Nam' (2 quyển) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đã giúp tôi học được nhiều và hiểu nhiều về lịch sử nước nhà. Nay tôi lại được đọc 'Lịch sử giai thoại Việt Nam' của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết có rất nhiều giai thoại mà các sách khác chưa ghi. Còn những giai thoại mà ai cũng biết thì cũng được ghi chép lại và có bổ sung chút ít. Nhưng điều mà tôi hứng thú là cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn đã làm rõ nét hơn những chân dung của những nhân vật lịch sử, nhất là những anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngàn năm của giống nòi... Huy Cận Mời các bạn đón đọc!
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam – Tập 4
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam Tập IV - Giai Thoại Các Thời Lê, Trịnh, Nguyễn Tây Sơn Đọc giai thoại lịch sử Việt Nam của Kiều Văn Trước đây tôi đã đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà như 'Kho tàng giai thoại Việt Nam' do Vũ Ngọc Khánh soạn, như 'Những vì sao đất nước'... Trong 'Đại Việt sử kí toàn thư' của Ngô Sĩ Liên, trong 'Việt Nam sử lược' của Trần Trọng Kim, trong 'Lịch sử Việt Nam' (2 quyển) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đã giúp tôi học được nhiều và hiểu nhiều về lịch sử nước nhà. Nay tôi lại được đọc 'Lịch sử giai thoại Việt Nam' của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết có rất nhiều giai thoại mà các sách khác chưa ghi. Còn những giai thoại mà ai cũng biết thì cũng được ghi chép lại và có bổ sung chút ít. Nhưng điều mà tôi hứng thú là cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn đã làm rõ nét hơn những chân dung của những nhân vật lịch sử, nhất là những anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngàn năm của giống nòi... Huy Cận Mời các bạn đón đọc!
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam – Tập 8
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam Tập VIII - Lãnh Tụ, Chí Sĩ Yêu Nước Và Danh Nhân Văn Học Thế Kỷ XX Đọc giai thoại lịch sử Việt Nam của Kiều Văn. Trước đây tôi đã đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà như 'Kho tàng giai thoại Việt Nam' do Vũ Ngọc Khánh soạn, như 'Những vì sao đất nước'... Trong 'Đại Việt sử kí toàn thư' của Ngô Sĩ Liên, trong 'Việt Nam sử lược' của Trần Trọng Kim, trong 'Lịch sử Việt Nam' (2 quyển) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đã giúp tôi học được nhiều và hiểu nhiều về lịch sử nước nhà. Nay tôi lại được đọc 'Lịch sử giai thoại Việt Nam' của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết có rất nhiều giai thoại mà các sách khác chưa ghi. Còn những giai thoại mà ai cũng biết thì cũng được ghi chép lại và có bổ sung chút ít. Nhưng điều mà tôi hứng thú là cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn đã làm rõ nét hơn những chân dung của những nhân vật lịch sử, nhất là những anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngàn năm của giống nòi... Huy Cận Mời các bạn đón đọc!
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam – Tập 6
Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam Tập VI - Danh Nhân Văn Hóa Và Chí Sĩ Chống Ngoại Xâm Thời Nguyễn Đọc giai thoại lịch sử Việt Nam của Kiều Văn. Trước đây tôi đã đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà như 'Kho tàng giai thoại Việt Nam' do Vũ Ngọc Khánh soạn, như 'Những vì sao đất nước'... Trong 'Đại Việt sử kí toàn thư' của Ngô Sĩ Liên, trong 'Việt Nam sử lược' của Trần Trọng Kim, trong 'Lịch sử Việt Nam' (2 quyển) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đã giúp tôi học được nhiều và hiểu nhiều về lịch sử nước nhà. Nay tôi lại được đọc 'Lịch sử giai thoại Việt Nam' của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết có rất nhiều giai thoại mà các sách khác chưa ghi. Còn những giai thoại mà ai cũng biết thì cũng được ghi chép lại và có bổ sung chút ít. Nhưng điều mà tôi hứng thú là cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn đã làm rõ nét hơn những chân dung của những nhân vật lịch sử, nhất là những anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngàn năm của giống nòi... Huy Cận Mời các bạn đón đọc!