eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Khoa Kế Toán - Kiểm Toán”

Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Sáu)
Kiểm Toán Cuốn Kiểm Toán được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành môn Kiểm Toán. Cuốn sách Kiểm Toán này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập Chương 2: Hệ thống kiểm toán nội bộ Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán Chương 4: Các vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán Chương 5: Các vấn đề nâng cao về bằng chứng kiểm toán Chương 6: Hoàn thành kiểm toán Chương 7: Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của nghề kiểm toán viên độc lập Chương 8: Kiểm toán tiền Chương 9: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 10: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 11: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 12: Kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Chương 13: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 14: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 15: Kiểm toán nội bộ Chương 16: Kiểm toán của nhà nước Thuật ngữ Việt - Anh Thuật ngữ Anh - Việt Mục lục phân tích Tài liệu tham khảo
Kiểm Toán (Tập 2)
Kiểm Toán (Tập 2) Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho nội dung đào tạo ngành kiểm toán và ngành Kế toán ở bậc Đại học. Sách trình bày các vấn đề căn bản, nhằm giúp người đọc hiểu  bản chất của nghề kiểm toán, môi trường kiểm toán, và quy trình kiểm toán. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cập nhật và sửa đổi cho phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các thông tin liên quan, với mong muốn mang lại cho người đọc cách nhìn đầy đủ về công việc kiểm toán và dịch vụ đảm bảo hiện nay tại Việt Nam và một phần trên thế giới. Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Kiểm toán tiền Chương 2: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Chương 6: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 7: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 8: Kiểm toán nội bộ Chương 9: Kiểm toán nhà nước Chương 10: Kiểm toán nhà nước Việt Nam