eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kamiya - Taeko”

Từ Điển Nhật – Việt, Việt – Nhật (Tái Bản)
Từ Điển Nhật - Việt, Việt - Nhật Đây là cuốn từ điển gồm 2 phần: Phần 1 : Nhật - Việt Phần 2 : Việt - Nhật Được biên soạn đầy đủ , cập nhật và mang tính chính xác cao. Với cách trình bày khoa học và giải thích rõ ràng , cuốn sách sẽ đáp ứng được yêu cầu của tất cả những người đang học và sử dụng tiếng Nhật .
Từ Điển Nhật – Việt
Từ Điển Nhật - Việt Từ Điển Nhật - Việt - Cuốn từ điển cho danh sách các từ (được sắp xếp theo thứ tự ABC), thường giải thích ý nghĩa, từ nguyên, cách dùng, dịch, cách phát âm, và thường kèm theo các ví dụ về cách sử dụng từ đó. Từ Điển Nhật - Việt giúp người đọc có thể dịch nghĩa của mỗi từ Tiếng Nhật sang ngôn ngữ Tiếng Việt. Từ Điển Nhật - Việt, với phần trình bày dễ hiểu, nét chữ rõ ràng, Tiếng Nhật sang ngôn ngữ Tiếng Việt. Được biên soạn đầy đủ, cập nhật và mang tính chính xác cao. Với cách trình bày khoa học và giải thích rõ ràng, cuốn sách sẽ đáp ứng được yêu cầu của tất cả những người đang học và sử dụng tiếng Nhật.